Dla inwestorów

Informacje o województwie świętokrzyskim

Województwo Świętokrzyskie obejmuje powierzchnię 11 710 km2 (stanowi to 1/4 powierzchni Holandii lub ponad połowę powierzchni Słowenii), liczba ludności wynosi 1.274 800 (czyli ok. 1/4 populacji Słowacji lub 2/3 Słowenii). Podzielone jest na 102 gminy i 14 powiatów, w tym jedno miasto na prawach powiatu - Kielce.

Region Świętokrzyski zajmuje szczególne miejsce na mapie geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Położenie województwa na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych kraju, w niewielkiej odległości od największych polskich aglomeracji oraz bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą sprawia, że jest ono bardzo atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Świętokrzyskie zakłady przemysłowe produkują wyroby na światowym poziomie, o czym świadczą liczne certyfikaty jakości, listy renomowanych światowych odbiorców, nagrody na międzynarodowych wystawach i targach. Siłą regionalnej gospodarki jest przemysł materiałów budowlanych, bazujący na własnych surowcach. Świętokrzyskie firmy budowlane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju. Ważnym działem gospodarki jest także przemysł metalurgiczny, maszynowy i precyzyjny, a także spożywczy i tekstylny. Wysoka jakość towarów i usług sprawia, że oferta firm regionu znajduje nabywców w kilkudziesięciu krajach świata. Głównymi partnerami wymiany handlowej są Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina, Włochy i Francja. Duża atrakcyjność gospodarcza województwa połączona z dogodnym klimatem, jaki stwarzają władze lokalne znajduje swoje odzwierciedlenie w tworzonych coraz liczniej spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

Do największych inwestorów zagranicznych w regionie należą firmy z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Japonii, Belgii, USA. Mamy im do zaoferowania oprócz bogactw naturalnych i atrakcyjnej lokalizacji, dobrze przygotowaną i wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Jednym z podstawowych czynników decydujących o potencjale rozwojowym regionu jest również czynnik demograficzny.

Region świętokrzyski zamieszkuje 1.274 800 ludności, z czego 60% znajduje się w wieku produkcyjnym. Struktura zatrudnienia województwa świętokrzyskiego w działach ekonomiki wskazuje wyraźnie na profil gospodarczy województwa. Województwo charakteryzuje się dużą rezerwą rąk do pracy, zarówno w miastach, jak i na wsi. Stopa bezrobocia wprawdzie obniża się, niemniej jednak jest tu wyższa o 2,3% niż w kraju i sięga 16,6% (03.2013 r.). Oznacza to ułatwiony nabór pracowników po podjęciu decyzji o inwestowaniu, wskazuje na celowość tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Atutem jest także stosunkowo (w porównaniu z innymi regionami Polski) niski koszt pracy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie świętokrzyskim – 3 300,62 zł (05.2013 r.).

Wizytówką gospodarczą województwa są Targi Kielce, drugi co do wielkości ośrodek targowy w Polsce, usytuowany na skrzyżowaniu największych dróg krajowych i międzynarodowych. Centrum spotkań biznesowych, miejsce odwiedzane przez znakomitości z kraju i zagranicy. Od ponad 17 lat działa na polskim rynku wystawienniczym gwarantując gościom komfortowe warunki i niezapomniane wrażenia. Znajduje się tu jedyny w kraju teren pokazowy, umożliwiający prezentację dynamiczną ciężkiego sprzętu budowlanego, transportowego i wojskowego. TK słyną z organizowanego co roku Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, niejednokrotnie honorowanego ważnymi wyróżnieniami. Liczba imprez targowych w 2013 roku – 70.

Rozwój wielu dziedzin gospodarczych w Świętokrzyskim wspierany jest przez Specjalną Strefę Ekonomiczną “Starachowice” S.A. w Starachowicach (www.sse.com.pl) i EURO-PARK WISŁOSAN. Słynące z wieloletnich tradycji przemysłowych, mają one olbrzymi wpływ na wprowadzanie nowoczesnych technologii oraz na łagodzenie skutków bezrobocia.

Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" jest projektem systemowym Ministra Gospodarki. Celem tego projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski. Cel ten obejmuje także działanie na rzecz zwiększania poziomu inwestycji zagranicznych w Polsce, poprzez ułatwienie potencjalnym inwestorom zagranicznym dostępu do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej w Polsce i instrumentach wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, w tym zachętach inwestycyjnych. Merytoryczne wsparcie dla COIE stanowić będą Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI), posiadające aktualną i obszerną wiedzę o warunkach dostępu i funkcjonowania na wybranych rynkach zagranicznych.